ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดตรัง ติดตามนิเทศการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2561 ณ อำเภอหาดสำราญ

จังหวัดตรัง ติดตามนิเทศการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2561 ณ อำเภอหาดสำราญ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวหัดตรัง มอบหมาบให้คณะกรรมการนิเทศและติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูลประจำปี 2561 ณ อำเภอหาดสำราญ

(Visited 1 times, 1 visits today)