ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดตรัง คณะทำงานติดตามผลและตรวจตรวจความถูกต้องขอข้อมูล จปฐ.ติดตามผลการจัดเก็บข้อมูล อำเภอปะเหลียน

จังหวัดตรัง คณะทำงานติดตามผลและตรวจตรวจความถูกต้องขอข้อมูล จปฐ.ติดตามผลการจัดเก็บข้อมูล อำเภอปะเหลียน

9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะักรรมการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องขอข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ติดตามผลการสำรวจข้อมูล จปฐ. อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)